Skip to content

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG,

PRODUKTU CYFROWEGO, PRODUKTU

Każdy projekt na stronie posiada swój szczegółowy regulamin, który obowiązuje od chwili zakupu.

 • 1. Postanowienia ogólne

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. RPP&ALL- RPP&ALL Sp. Z o.o. ul. Szczęsna 26; 02-454 Warszawa firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerami: KRS 0000, NIP: 5223194972, REGON: .
 2. SKLEP- narzędzie do zamawiania/ rezerwowania usługi, produktów. Sklep znajduje się na stronie www.agnieszkasikorska.pl
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin można pobrać tuta TUTAJ
 5. UMOWA – umowa o świadczenie usług, sprzedaż-kupno produktów.
 6. USŁUGA – spotkanie/ rozmowa dostępna w sklepie, która może odbyć się w jednej z wymienionych form: spotkanie stacjonarne- nie dalej niż 20km od siedziby firmy, on-line: video-rozmowa,  telefonicznie.
 7. PRODUKT CYFROWY- pliki do pobrania ze strony lub maila w zależności jak produkt zostanie oznaczony w sklepie.
 8. PRODUKT- rzecz, którą nie ma postaci cyfrowej.
 9. DANE OSOBOWE – informacje dotyczące osoby zamawiającej usługę, produkt cyfrowy, produkt w celu realizacji zamówienia.
 10. PŁATNOŚCI- narzędzie do umożliwienia płatności za zamówienia. Płatności odbywają się za pośrednictwem operatora zewnętrznego.

 

 • 2. Zasady korzystania ze sklepu
 1. Sklep służy do złożenia zamówienia na usługę lub towar dostępny w sklepie poprzez formularz zamówienia.

W przypadku usługi- klient składa zamówienie przez formularz zamówienia na stronie sklepu, które trafia do odbiorcy a następnie RPP&ALL, kontaktuje się z osobą mailem z adresu: biuro@agnieszkasikorska.pl w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.

W przypadku produktu cyfrowego- klient składa zamówienie przez formularz zamówienia na stronie sklepu, który trafia do odbiorcy a następnie RPP&ALL wyśle produkt cyfrowy z adresu mail: biuro@agnieszkasikorska.pl .

W przypadku produktu- klient składa zamówienie przez formularz zamówienia na stronie sklepu, który trafia do odbiorcy a następnie następuje wysyłka produkty zgodnie z wybraną opcją dostawy.

 1. Do korzystania ze sklepu wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail.
  5. adres do wysyłki (w przypadku zakupu produktu).

 

 1. Ze sklepu nie można korzystać anonimowo, wymagane jest podanie imienia, nazwiska/ nazwa firmy, adres mail, numer telefonu, numer NIP aby RPP&ALL mógł zrealizować zamówienie. W przypadku braku wymaganych informacji RPP&ALL może odmówić realizacji zamówienia.
 2. RPP&ALL ma dobrowolność co do zamieszczanych produktów cyfrowych, produktów i usług w sklepie na stronie www.agnieszkasikorska.pl .
 • 3. Zawarcie Umowy
 1. Klient za pośrednictwem sklepu zawiera umowę na świadczenie usług znajdujących się w sklepie.
 2. Klient za pośrednictwem sklepu zawiera umowę na zakup produktu.
 3. Klient za pośrednictwem sklepu zawiera umowę na zakup produktu cyfrowego. Klient decydując się na zakup produktu cyfrowego jednocześnie zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy w momencie pobrania zakupionego produktu cyfrowego.
 4. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie formularza zakupu oraz dokonanie płatności.
 5. Klient oświadcza, że podane dane w formularzu zamówienia wypełnił  zgodnie z prawdą i stanem faktycznym.
 6. Klient oświadcza, że jest świadom, że podanie błędnych danych, może spowodować brak możliwości realizacji zamówienia.
 7. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.
 8. Klient oświadcza, że dobrowolnie zawiera umowę.
 9. Płatności dokonywane są za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub przelewem na skazane konto na podstawie faktury proforma lub faktury.
 10. Po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie klient otrzyma maila z:

W przypadku usługi- propozycją terminu i godziny (chyba, że jest on podany przy nazwie usługi w sklepie). Po uzgodnieniu terminu i sposobu realizacji zamówienia, klient otrzymuje maila z potwierdzenie uzgodnionego terminu i sposobie realizacji zamówienia (rozmowa w trybie stacjonarnym, on-line: video-rozmowa, telefonicznie)

W przypadku produktu cyfrowego- informacją o zawarciu umowy i potwierdzeniu płatności a następnie maila z produktem do pobrania.

W przypadku produktu- informacją o zawarciu umowy (dokonaniu zakupu).

 1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawienie i otrzymanie faktury elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  (Dz. U. 2017r., poz. 1221, j.t. z póź. zm.).
 • 4. Odstąpienie od Umowy, zmiana terminu realizacji Usługi, realizacja Umowy
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy:

W przypadku zmiany terminu lub sposobu realizacji zamówienia ze strony Klienta, zobowiązany on jest do mailowego ustalenia nowego terminu spotkania lub powiadomienia o zmianie sposobu realizacji zamówienia.

W przypadku, kiedy to RPP&ALL będzie zmuszony zmienić termin spotkania, zobowiązany on jest do ustalenia nowego terminu przy współpracy z klientem.

W przypadku produktu cyfrowego- zgodnie z regulaminem i prawem konsulenta art. 38, poz. 13, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku produktu- odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przysługuje 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w trybie pisemnym, przesłanym na adres mail: biuro@agnieszkasikorska.pl a odesłanie produktu, na wskazany adres podany przez Rozwód Po Polsku. Mail o odstąpieniu od umowy powinien być odpowiedzią na maila, który przyszedł jako potwierdzenie zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z postanowieniem  §5 pkt.1 RPP&ALL dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta wpłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia wraz z przesłaniem drogą mailową korekty faktury VAT.
 • 6. Odpowiedzialność
 1. RPP&ALL wykona usługę należycie i według swej najlepszej wiedzy.
 2. RPP&ALL odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną Klientowi umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. RPP&ALL wyraźnie zaznacza, że spotkanie/ rozmowa (usługa zakupiona w sklepie), nie stanowi porady prawnej, notarialnej, komorniczej. Jest to swobodna rozmowa, która może a nie musi zainicjować w kliencie pracę nad sobą lub chęć do zmiany w podejściu do życia.
 3. RPP&ALL nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia klienta które nastąpią po usłudze. Klient sam podejmuje decyzje w swojej sprawie.  
 4. RPP&ALL nie ponosi między innymi odpowiedzialności za:
 1. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta praw osób trzecich,
 2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń, przerw w działaniu sklepu, przerw w dostępie do internetu lub jego niedostępności, spowodowanych siłą wyższe,
 3. szkody wynikłe lub spowodowane nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;
 1. RPP&ALL nie odpowiada za szkody wymienione w §6 oraz zgodnie z przepisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025, t.j. z późn. zm.) oraz z przepisami Rozdziału 3 ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • 7. Ochrona danych osobowych
 1. RPP&ALL jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych). Zasady przetwarzania danych osobowych przez RPP&ALL dostępne są w Polityce Prywatności.
 2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych wymaganych w Formularzu zakupu jest warunkiem zawarcia Umowy. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.
 • 8. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem sklepu Klient może zgłaszać:

Pisemnie, listownie, wysyłając dokument na adres: RPP&ALL Sp. z o.o.                                  ul. Szczęsna 26; 02-454 Warszawa lub pisemnie mailem, na adres: biuro@agnieszkasikorska.pl  

 1. RPP&ALL rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia i przesyła odpowiedź na adres (lub adres mail) nadawcy. RPP&ALL w celu wyjaśnienia reklamacji może zwrócić się do klienta celem uzyskania niezbędnych informacji do umożliwienia rozpatrzenia reklamacji. Czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. RPP&ALL zastrzega sobie prawo do czasowego lub zupełnego ograniczenia funkcjonowania sklepu spowodowanego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności.
 2. RPP&ALL zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Do każdej podstrony/ usługi/ produktu/ wydarzenia obowiązuje inny regulamin: Kancelaria Mediacyjno Prawna, Akademia Sikorsky, Agnieszka Sikorska Meetings
 4. W przypadku nierozwiązania sporów pomiędzy RPP&ALL a Klientem w sposób polubowny, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest sąd właściwy miejscowo dla RPP&ALL Sp. z o.o.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisy.