Skip to content

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

 

I. Czyje dane osobowe są przez nas przetwarzane?

 Administrator przetwarza dane osobowe następujących osób:

 • użytkowników platform IT prowadzonych przez Administratora, w tym dane osobowe osób fizycznych korzystających z usług Administratora, jak i dane osobowe specjalistów, z którymi Administrator podjął współpracę,
 • pracownicy i zleceniobiorcy działający w strukturach Administratora,
 • kontrahenci (outsourcerzy),
 • inne osoby, które udostępniają nam swoje dane osobowe lub które pozyskujemy z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa.

 

II. RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator pozyskuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia określonego celu ich przetwarzania.

 Administrator może przetwarzać udostępnione dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

III. Kto jest administratorem danych osobowych?

 Administratorem danych osobowych jest ten podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ              ADRES: UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA

ADRES E-MAIL: biuro@agnieszkasikorska.pl

KRS: 0000876334

 

Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych określonych niniejszym dokumentem, będą przez nas przestrzegane także w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe zostałyby nam powierzone przez innych administratorów (w tej sytuacji będziemy występować jako tzw. podmiot przetwarzający).

 

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas zawsze przetwarzane w konkretnych celach, którymi mogą być:

 

 • w celach związanych z zawarciem oraz realizacją wszelkich umów sprzedaży usług, obsługą posprzedażową (obsługa reklamacji), kontaktowanie się z klientem – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • w celu realizacji usług objętych umową o mediacji prowadzenie postępowania mediacyjnego, wykonywanie czynności administracyjnych, prowadzenie korespondencji z uczestnikami mediacji lub ich pełnomocnikami, przygotowanie dokumentacji z mediacji – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, w tym rejestracja/logowanie do platformy IT – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych w mediach społecznościowych, w zakresie działalności promocyjnej – podstawą prawną przetwarzania tych

 

danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,

 • w celu prowadzenia z Panem/Panią bieżącej korespondencji – papierowej oraz elektronicznej

– podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,

 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W przypadku korzystania z naszej platformy IT informujemy, iż możemy gromadzić Pana/Pani dane osobowe w celu umówienia wizyty do konkretnego specjalisty (w tym dane dotyczące stanu zdrowia, np. w przypadku wyboru wizyty u specjalisty – psychologa). Dane osobowe zgromadzone w tym celu udostępnimy profesjonaliście lub placówce, która zatrudnia konkretnego specjalistę. Powyższego Administrator dokona na podstawie udzielonej zgody.

W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe profesjonaliście lub placówce, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez konkretnego profesjonalistę lub placówkę go zatrudniającą.

 

V. Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, którym przekażemy Państwa dane osobowe.

Wskazujemy, iż Pana dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

 • usługi IT,
 • księgowość,
 • sprawy kadrowo-płacowe (w przypadku danych osobowych pracowników lub innych osób, których dane są przez nas gromadzone),
 • inne podmioty, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności

 

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z takich narzędzi jak usługi pakietu Microsoft. Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Microsoft mogą Państwo dowiedzieć się więcej tutaj:

https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 

VII. Okres przechowywania danych.

 Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, którym jest:

 • na czas trwania postępowania mediacyjnego,
 • na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także na czas niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych,
 • do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy lub realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy zobowiązujące nas do archiwizacji dokumentacji przez określony czas.

Informujemy, iż przetwarzamy dane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

 

VIII. Prawa dotyczące przetwarzania danych:

 Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo do nas o ich udostępnienie, za co możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych.
 • Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).
 • Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych;
  • gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania; dane są przetwarzane niezgodne z prawem;
  • dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim.

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:
  • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość),
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
  • gdy Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).
 • Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie:
  • ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
  • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

 

IX. Skarga

 Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

X. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 Przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych poprzez złożenie lub przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych kierując swoje oświadczenia pod adres Administratora (możliwe wycofanie zgody drogą mailową).

Cofnięcie przez Państwa zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonywano na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.

 

XI. Informacja o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym o braku profilowania)

 Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

XII. Kontakt

Nasze dane kontaktowe to:

RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000876334

ADRES KORESPONDENCYJNY: UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA

ADRES E-MAIL: biuro@agnieszkasikorska.pl

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ

Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.agnieszkasikorska.pl jest jej RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, widniejąca pod numer KRS 0000876334, zwany w niniejszym dokumencie jako „Administrator”. 

 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”.

 

 1. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do

 

Dane kontaktowe Administratora:

RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ              UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA

KRS 0000876334

adres mailowy: biuro@agnieszkasikorska.pl

 

 

4a. Zakup usług, produktu i produktu cyfrowego oraz rozpatrywanie formularzy o reklamację lub zwrot

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możecie Państwo dokonać zakupu oferowanych przez nas usług, produktów oraz produktów cyfrowych. Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych wskazujemy, iż w procesie dokonywania zakupów w ramach naszego sklepu przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów prawa:

 • dokonywanie przez Klienta zakupu oferowanego przez nas produktu, w tym proces złożenia zamówienia oraz jego realizacja i wysyłka pod zamówiony adres – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • dokonywanie przez Klienta zakupu oferowanych przez nas usług, w tym proces złożenia zamówienia oraz jego realizacja – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • dokonywanie przez Klienta zakupu oferowanego przez nas produktu cyfrowego, w tym proces złożenia zamówienia oraz jego realizacja, wysyłka na wskazany adres e-mail bądź umożliwienie pobrania produktu cyfrowego ze strony – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie zwrotów – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji postanowień zawartej umowy,
 • podejmowanie przez nas działań z zakresu marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit. f czyli uzasadniony interes Administratora, który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej,
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze,
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, czyli uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności zarejestrowanych użytkowników, a także ich preferencji, co ma na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych przez nas usług.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), zaś w przypadku przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem telefonu, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).

W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

 

4b. Odstąpienie od umowy oraz zmiana terminu realizacji umowy

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu odstąpienia od zawartej umowy bądź zmiany terminu realizacji umowy. W związku z tym przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów prawa:

 • zmiana terminu realizacji usługi – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie możliwości odstąpienia od umowy – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest 6 ust. 1 lit. b,c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji postanowień zawartej umowy,
 • podejmowanie przez nas działań z zakresu marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit. f czyli uzasadniony interes Administratora, który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej,
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze,
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, czyli uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności zarejestrowanych użytkowników, a także ich preferencji, co ma na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych przez nas usług.

4c. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administrator prowadzi korespondencję za pośrednictwem e-mail z następującymi osobami fizycznymi, które przesłały wiadomość do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktu.

Dane osobowe osób, które wypełniły formularz kontaktowy przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, dalszego prowadzenia korespondencji oraz ewentualnego przedstawienia oferty w obszarze objętym tematem prowadzonych rozmów.

Dane osobowe w zakresie formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), zaś w przypadku przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem telefonu, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).

W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

4d. Marketing i inne cele przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż Administrator jest także uprawniony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do prowadzenia działań marketingu bezpośredniego.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), zaś w przypadku przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem telefonu, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).

W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

 Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane także w celu:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych i innych,
 • rozpatrywanie skarg lub reklamacji,
 • dokonywanie analiz oraz statystyk związanych z prowadzoną przez nas działalnością.

UWAGA:

Możemy gromadzić dane osobowe z ogólnodostępnych baz danych (CEIDG, KRS).

 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować następujące dane osobowe osoby, która udostępniła je bezpośrednio do Administratora, przede wszystkim:
 • imię, nazwisko/ nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • inne dobrowolnie podane dane osobowe, które zostaną nam podane w ramach kierowanej wiadomości do Administratora.

 

 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności strony internetowej oraz sklepu.

 

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:
  • Prawo żądania dostępu do swoich danych;
  • Prawo do żądania sprostowania uprzednio podanych danych;
  • Prawo do żądania usunięcia uprzednio podanych danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania uprzednio podanych danych;
  • Prawo do żądania przeniesienia uprzednio podanych danych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

NA CZYM POLEGAJĄ UPRAWNIENIA?

Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (zostanie Państwu dostarczona kopia danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo o ich udostępnienie, za co może zostać pobrana opłata w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),

Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),

Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania danych,
 • gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim).

 

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość),
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

 

Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO – w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator wykaże istnienie:

 • ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że jego uprawnienia nie są w należyty sposób respektowane i realizowane. Wcześniej rekomendujemy jednak podjęcie korespondencji pod adres e-mail Administratora, który wskazaliśmy Państwu powyżej.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla którego są one gromadzone, tj. mogą to być następujące okresy:
  • przez okres niezbędny do realizacji złożonego zamówienia lub spełnienia innego żądania użytkownika sklepu,
  • przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji z Administratorem w ramach złożonego zapytania przez formularz kontaktowy,
  • przez czas prowadzonych działań marketingowych albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych).

 

Informujemy, iż RPP&ALL SP. Z O.O. przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

Administrator w przyszłości może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu (np. ewentualnej windykacji roszczeń).

Administrator nie będzie też uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność oraz poufność.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, którym przekażemy Państwa dane osobowe.

Wskazujemy, iż Pana dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

 • usługi IT,
 • księgowość,
 • inne podmioty, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności

 

 1. Informacje dotyczące plików cookies:
  • Informujemy, iż Administrator przechowuje pliki
  • Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki.
  • Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
  • Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk.

 

 • Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie ze sklepu oraz naszej strony, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości sklepu i strony internetowej, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji,  gdy  jest  ona  pełnoletnia  i  wyraziła  zgodę  na  takie  działanie). Osoba odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę lub stronę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze sklepu i innych witryn internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki lub aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Do tego procesu odwołujemy do odpowiedniej treści w ramach niniejszej Polityki Prywatności.

 • Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”? Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze sklepu, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.
 • Wskazujemy, iż w plikach cookies co do zasady nie są przechowywane dane osobowe, które pozwoliłyby na identyfikację klienta. Wskazujemy jednak, iż w sytuacji, gdy taka możliwość zaistnieje, informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności odnoszące się do zasad przetwarzania danych osobowych stosuje się odpowiednio do plików cookies.

Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może nie zgodzić się na gromadzenie jego danych za pomocą plików „cookies”. W przypadku braku dokonania zmian domniemywa się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez stronę internetową.

 1. Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 2. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z takich narzędzi jak usługi pakietu Microsoft. Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Microsoft mogą Państwo dowiedzieć się więcej tutaj:

https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 1. Administrator informuje, iż o pozostałych informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo przeczytać w naszej Ogólnej Klauzuli Informacyjnej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – odstąpienie od umowy konsument

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ              ADRES: UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA

ADRES E-MAIL: biuro@agnieszkasikorska.pl KRS: 0000876334

w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem”.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w następujących celach:

w celach związanych z rozpoznaniem złożonego oświadczenia oraz realizacji żądania (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

 • w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków archiwizacji lub obowiązków księgowych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora).

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać innym upoważnionymi podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe możemy także powierzyć tym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów o współpracy. Jako administrator Pani/Pana danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Wskazujemy, iż Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć naszym podwykonawcom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

 • usługi IT (w tym hosting),
 • księgowość,
 • inne podmioty, z usług których korzystamy na co dzień w ramach prowadzonej przez nas działalności

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z takich narzędzi jak usługi pakietu Microsoft. Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Microsoft mogą Państwo dowiedzieć się więcej tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, którym jest:

 • na czas niezbędny do realizacji żądania,
 • do momentu dochodzenia przez nas wszelkich ewentualnych roszczeń lub realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy zobowiązujące nas do archiwizacji dokumentacji przez określony czas.

Informujemy, iż przetwarzamy dane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Jako osoba fizyczna, których dane dotyczą ma Pan/Pani w każdym czasie prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • żądania sprostowania lub usuwania danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przeniesienia danych,
 • prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres mailowy.

W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi żądania. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak możliwości realizacji żądania.

 

INFORMACJA O BRAKU ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora wskazaliśmy w dokumencie – Ogólna Klauzula Informacyjna RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO odstąpienia przedsiębiorcy

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                ADRES: UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA

ADRES E-MAIL: biuro@agnieszkasikorska.pl

KRS: 0000876334

w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem”.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w następujących celach:

w celach związanych z rozpoznaniem złożonego oświadczenia oraz realizacji żądania (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

 • w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków archiwizacji lub obowiązków księgowych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora).

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać innym upoważnionymi podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe możemy także powierzyć tym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów o współpracy. Jako administrator Pani/Pana danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Wskazujemy, iż Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć naszym podwykonawcom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

 • usługi IT (w tym hosting),
 • księgowość,
 • inne podmioty, z usług których korzystamy na co dzień w ramach prowadzonej przez nas działalności

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z takich narzędzi jak usługi

 

pakietu Microsoft. Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Microsoft mogą Państwo dowiedzieć się więcej tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, którym jest:

 • na czas niezbędny do realizacji żądania,
 • do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy lub realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy zobowiązujące nas do archiwizacji dokumentacji przez określony czas.

Informujemy, iż przetwarzamy dane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Jako osoba fizyczna, których dane dotyczą ma Pan/Pani w każdym czasie prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • żądania sprostowania lub usuwania danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przeniesienia danych,
 • prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres mailowy.

W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi żądania. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak możliwości realizacji żądania.

 

INFORMACJA O BRAKU ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora wskazaliśmy w dokumencie – Ogólna Klauzula Informacyjna RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO reklamacja konsument

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                ADRES: UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA

ADRES E-MAIL: biuro@agnieszkasikorska.pl                                             KRS: 0000876334

w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem”.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w następujących celach:

w celach związanych z rozpoznaniem złożonego formularza reklamacyjnego oraz możliwością jego obsługi (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

 • w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków archiwizacji lub obowiązków księgowych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora).

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać innym upoważnionymi podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe możemy także powierzyć tym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów o współpracy. Jako administrator Pani/Pana danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Wskazujemy, iż Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć naszym podwykonawcom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

 • usługi IT,
 • księgowość,
 • inne podmioty, z usług których korzystamy na co dzień w ramach prowadzonej przez nas działalności

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z takich narzędzi jak usługi pakietu Microsoft. Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Microsoft mogą Państwo dowiedzieć się więcej tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, to jest:

 • na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego,
 • do momentu dochodzenia przez nas wszelkich ewentualnych roszczeń lub realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy zobowiązujące nas do archiwizacji dokumentacji przez określony czas.

Informujemy, iż przetwarzamy dane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Jako osoba fizyczna, których dane dotyczą ma Pan/Pani w każdym czasie prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • żądania sprostowania lub usuwania danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przeniesienia danych,
 • prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres mailowy.

W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi procesu reklamacji. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i udzielenia odpowiedzi.

 

INFORMACJA O BRAKU ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały wskazane w dokumentacji dotyczącej RODO – Ogólna Klauzula Informacyjna.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO reklamacja przedsiębiorcy

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

RPP&ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                ADRES: UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA

ADRES E-MAIL: biuro@agnieszkasikorska.pl KRS: 0000876334

w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem”.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w następujących celach:

w celach związanych z rozpoznaniem złożonego oświadczenia oraz realizacji żądania (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

 • w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków archiwizacji lub obowiązków księgowych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora).

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać innym upoważnionymi podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe możemy także powierzyć tym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów o współpracy. Jako administrator Pani/Pana danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Wskazujemy, iż Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć naszym podwykonawcom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

 • usługi IT (w tym hosting),
 • księgowość,
 • inne podmioty, z usług których korzystamy na co dzień w ramach prowadzonej przez nas działalności

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z takich narzędzi jak usługi

 

pakietu Microsoft. Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Microsoft mogą Państwo dowiedzieć się więcej tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, to jest:

 • na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego,
 • do momentu dochodzenia przez nas wszelkich ewentualnych roszczeń lub realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy zobowiązujące nas do archiwizacji dokumentacji przez określony czas.

Informujemy, iż przetwarzamy dane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Jako osoba fizyczna, których dane dotyczą ma Pan/Pani w każdym czasie prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • żądania sprostowania lub usuwania danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przeniesienia danych,
 • prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres mailowy.

W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi procesu reklamacji. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i udzielenia odpowiedzi.

 

INFORMACJA O BRAKU ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora wskazaliśmy w dokumencie – Ogólna Klauzula Informacyjna RODO.